Currently viewing the tag: "Open call"

Зелено видео

CBC artgroup кани художници, видео и кино творци, интердисциплинарни автори, дебютанти и дилетанти от всякакъв вид и възраст в платформа „Зелено видео”, която дава възможност да се
представят видеоарт и къси кино творби в публично пространство и контекст, който създава и
повишава чувствителността към темата и […]

Continue Reading

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.