From the monthly archives: February 2015

Прoектът „Преустановяване на обекта“ изследва възможностите, които биха поставили под съмнение единството и абсолютнтата визуалност на обекта.
Това е обект, достигнал до състояние, при което не може да бъде продължен нито като образ, нито като предмет.
Преустановеният обект съществува около парадоксалното присъствие на една
доминатна гледна точка, като при това не е […]

Continue Reading

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.