From the monthly archives: February 2014

Те все още са тук. Изложба пейзажи на Иван Костолов. Куратор Ваня Кубадинска. Галерия Credo Bonum. 14 януари – 8 февруари 2014. Семеен портрет. Изложба на Красимир Костов. Куратор Надежда Джакова. Галерия „Аросита”. 21 януари – 3 февруари 2014. Изложбите от проекта „Зелено: Изкуството между екология и общество” на Иван Костолов и на Красимир Костов установяват особено […]

Continue Reading

Конференцията с участието на художници, творци от киното, театъра и други изкуства, еколози и природозащитници се стреми да върне творците в центъра на дебата, като основни проводници на креативни и прогресивни мнения, решения и предложения по темата за екологичните предизвикателства пред съвременното общество.
Проблематиката залегнала в програмата на конференцията се основава на вдъхновяващи творби, […]

Continue Reading

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.