Конференцията с участието на художници, творци от киното, театъра и други изкуства, еколози и природозащитници се стреми да върне творците в центъра на дебата, като основни проводници на креативни и прогресивни мнения, решения и предложения по темата за екологичните предизвикателства пред съвременното общество.
Проблематиката залегнала в програмата на конференцията се основава на вдъхновяващи творби, прехвърлили границите на разнообразни стилове и формати.
Изкуството подлагащо на критика обществото гледа по нов начин на тези проблеми, синтезирайки информация, прокарвайки нови пътища и гледни точни както и подходи за представяне на публиката.
Конференцията ще бъде съпътствана от прожекции на селекция от Green video films, свързани с разглежданата тематика.
Презентации и изказвания ще имат участниците: Иван Костолов, Красимир Костов, Галина Борисова, Йово Панчев, Невена Праматарова, Стефан Кръстев, Илия Цонев, Платформа зелено видео с филми от Фасаде видеофест 2013, Arttoday Plovdiv.
Модератор Ваня Кубадинска, CBC (creative bar curators)

“Art as mediator between ecology and society” Conference – Credo Bonum Gallery, 07.02.2014, 16:00 – 18:00
The event with the participation of artists, filmmakers and ecologists aims to locate the artists as central players in provision of creative, and sometimes radical, insights and solutions to the ecological challenges that contemporary society is facing. The conference programme will be based on the inspirational work of many artists that is currently taking place across art forms. Socially critical art is promoting new ways of looking at issues by synthesizing information, portraying new ways of looking at issues, and providing a different way for presentation at the public

The conference will be accompanied by a projection of Green video films, summarizing various elements of the conference.
Participating artsts and experts: Ivan Kostolov, Krassimir Kostov, Galina Borissova, Yovo Panchev, Nevena Pramatarova, Stefan Krastev, Ilja Zonev, Green video films – selection of Fassade Videofest 2013, Arttoday Plovdi

 

Изкуството в помощ на екологията и обществото

http://bnr.bg/hristobotev/post/100293087

 

 

Comments are closed.

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.