Изложба на ДИРК БРЬОМЕЛ и ИВАЙЛО СТОЯНОВ

Ивайло Стоянов и Дирк Брьомел следват фотография в Академията
за визуални изкуства към университета “Йоханес Гутенберг” в Майнц.
Освен общото образование ги свързва и дългогодишно приятелство.
Изложбата показва различните пътища на фотографите при прилагането
на концептуалната фотография. За Ивайло Стоянов природата е обектът на
неговото творчество, която той преобразува в сюрреалистични пейзажи чрез
експресивни цветове и силни контрасти. От 2000 г. Дирк Брьомел работи над
серията “Презглава” – фотографии на кораби, които отчуждават обекта чрез
поглед от птичи полет и детайлно възпроизвеждане.

 

 

 

Куратор на изложбата е Надежда Джакова от Националната художествена
галерия.

 

S P U R E N S U C H E

 

Ausstellung von DIRK BR?MMEL und IVAYLO STOYANOV

Ivaylo Stoyanov und Dirk Br?mmel studierten an der Akademie f?r visuelle K?nste der Johannes Gutenberg Universit?t in Mainz das Fach Fotografie. Neben der Ausbildung verbindet sie eine langj?hrige Freundschaft. Die Ausstellung zeigt die verschiedenen Wege der K?nstler in der Umsetzung konzeptioneller Fotografie. F?r Ivaylo Stoyanov ist die Natur das Objekt seines Schaffens, die er mit expressiven Farben und starken Kontrasten in surrealistische Landschaften verwandelt. Dirk Br?mmel arbeitet seit 2000 an der Serie „Kopf?ber“, Fotografien von Schiffen, die das Objekt durch die Vogelperspektive und detailgenaue Wiedergabe entfremden.

Kuratorin der Ausstellung ist Nadezhda Dzhakova von der Nationalen Kunstgalerie.

 

Comments are closed.

Looking for something

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.